Pollination

From flower to flower
Bumblebees buzz
Collecting pollen
On their leg fuzz
Buzzzzzzzzzzzzzzz!


©2011, Bridget Magee