Me Much? A Toddler's Tale.

Me up-up.

Me no up.

Me down.

Me walk-walk.

Me no walk.

Me stroller.

Me cookie.

Me no lunch.

Me cookie.

Me play.

Me no nap-nap.

Me play.

(Zzzzzzzzzz anyway...)